انواع مینیاتور

خانه مینیاتور

شیشه مینیاتور

نام شیشه مینیاتور خود به تنهایی گویای ظرافت و زیبایی این کار است که در تصاویر قابل رویت می باشد. به نقاشی و طراحی دستی روی شیشه، شیشه مینیاتور گفته می شود و قابل اجرای طرح و شکل های مختلف و حتی پرتره می با...