انواع ویترای

خانه ویترای

شیشه ویترای

به شیشه های نقاشی شده شیشه ویترای گفته می شود که این هنر در بین کشور های از قبل مرسوم بوده و از محبوبیت بالایی برخوردار می باشد . محبوبیت این هنر امروزه هم در معماری مدرن کاربرد دارد و در مواردی به صورت گسترده از آن استفا...